BackAboutContact

100 Meat Curry / SUZUKI

Creative Director: Kentaro Masamura (HAKUHODO) Planner: Kentaro Masamura, Masako Wakigawa, Yukari Hori (HAKUHODO) Photographer: Yutaka Kono Film Production: TAIYO KIKAKU