BackAboutContact

Uniqlo Introduction

Art Director & Design: Takato Kanehara Flash: Ichitaro Masuda, Toshiyuki Nagashima Sound: Suguru Yamaguchi (Manual of Errors) Planning & Design: Yosuke Abe (tha), Yugo Nakamura (tha) System support: tha    Copy Writer: Tomomi Maeda Creative Director: Kashiwa Sato