BackAboutContact

Water (21_21 Design Sight)

Director: Taku Sato    Concept Supervisor: Shinichi Takemura CreativeTeam: Kazutoshi Amano, Kensuke Arakawa, Hiroaki Ide, Haruki Kaito,takram, Tamotsu Fujii Special Participant: Yasuhiro Ishimoto, Taikan Oki, Yoshihiro Kawasaki, Kenya Hara, Nozomu Nomura, Makoto Murase, METAPHOR