BackAboutContact

Internavi Realization / HONDA

Producer: Mitsuharu Yoshida    Planning/PR: Nakano Ryoichi Creative Director: Hiroki Nakamura    Art Director: Tubasa Kayasuga Technical Director: Seitaro Miyachi    Copy writer: Sugitomo Georgeso Sound: Rei Harakami, daji studio, Yusuke Oya, TUTU HELVETICA Design: Takato Kanehara    Flash: Ichitaro Masuda, Toshiyuki Nagashima DRIVE LAPSE Design: Emiko Kashiwagi(SEMITRANSPARENT DESIGN) Flash: Shunya Hagiwara, Toshiyuki Sugai(SEMITRANSPARENT DESIGN)