BackAboutContact

Sound of Honda Ayrton Senna 1989 / HONDA

CD, TD: Kaoru Sugano (Dentsu)    AD: Yu Orai (Dentsu) CW: Yasumochi Sotaro (Dentsu), Nadya-Kirillova (Dentsu)    Pl: Kyoko Yonezawa (Dentsu) 3D-View Director: Tadashi Tsushima (fuzz)    Web GL Developer: Kentaro Yasui, Tatsuya Kakuta CG Director: TAKCOM (P.I.C.S.)    Sound: Taeji Taeji (Qosmo) Producer: Haruhiko Ishikawa (Shipoo)